Polices Web

25

Serif :

 • Georgia,
  Georgia Bold,
  Georgia Italic,
  Georgia Bold Italic
 • Times New,
  Times New Bold,
  Times New Italic,
  Times New Bold Italic

Sans-serif :

 • Arial,
  Arial Bold,
  Arial Italic,
  Arial Bold Italic
 • Arial Black
 • Impact
 • Tahoma,
  Tahoma Bold,
  Tahoma Italic,
  Tahoma Bold Italic
 • Trebuchet MS,
  Trebuchet MS Bold,
  Trebuchet MS Italic,
  Trebuchet MS Bold Italic
 • Verdana,
  Verdana Bold,
  Verdana Italic,
  Verdana Bold Italic

Cursive :

 • Comic Sans MS,
  Comic Sans MS Bold,

Mono-space :

 • Courier New,
  Courier New Bold,
  Courier New Italic,
  Courier New Bold Italic
 • Andale Mono